وبینار تخصصی آموزش موشن گرافی مورخ 2 خرداد 1399 توسط آکادمی سرو برگزار گردید و مورد استقبال هنرجویان گرامی قرار گرفت.